Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΘΗ ! – του π. Νικηφόρου Μανάδη


NIKHFOROS MANADHS
ΕΙΔΕ κάποτε αὐτὸς ποὺ ἐσταυρώθη κάποιον ποὺ φοροῦσε Σταυρὸ στὸ στῆθος του νὰ κάμνη μιὰ βαριὰ ἀτιμία καὶ πικράθηκε. Προτιμότερη θὰ ἦταν ἡ ἄβυσσος, γιὰ νὰ ἐκφράζη τὴν μαύρη ἄβυσσο τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπου.
ΕΙΔΕ κάποτε αὐτὸς ποὺ ἐσταυρώθη σὲ μεγάλη θρησκευτικὴ πανήγυρι μαζὶ μὲ τὶς δικές του εἰκόνες νὰ πωλοῦνται καὶ μαγικὰ ἀντικείμενα, γιὰ τῶν ὁποίων τὴν κατάργησι αὐτὸς σταυρώθηκε. Ἀκόμη εἶδε νὰ ἀκολασταίνουν καὶ δίπλα στὶς εἰκόνες του.
ΕΙΔΕ αὐτὸς ποὺ ἐσταυρώθη μεγαλοσχήμονες νὰ φοροῦν Σταυροὺς στὸ στῆθος καὶ στὴν πλάτη τους καὶ νὰ σχεδιάζουν πολέμους, τάχα γιὰ ἀπελευθέρωσι Ἁγίων Τόπων, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα διέπραξαν σωρεία εἰδεχθῶν ἐγκλημάτων.
ΕΙΔΕ αὐτὸς ποὺ ἐσταυρώθη κάποτε πολὺ ψηλοὺς ἀχυρανθρώπους μὲ ξυλοπόδαρα καὶ μεγάλα χάρτινα κεφάλια μὲ φανταχτερὲς μάσκες καὶ νὰ λένε «πὼς τάχα ἐγὼ φυλάγω τὸ ἔθνος τους». Αὐτοὶ ὅμως εἶχαν μεγάλη σειρὰ λεπτομερῶν πολεμικῶν σχεδίων μὲ ἡμερομηνίες πότε θὰ γίνουν πόλεμοι σὲ διάφορους λαοὺς τῆς γῆς. Δυστυχῶς δὲ πάνω σὲ κάθε σχέδιο ἔγραφαν τὴν λέξι «παιχνίδι»! Στὸ «παιχνίδι» τους αὐτὸ σχεδίαζαν τὰ σύνορα τῶν λαῶν μὲ τὸν χάρακα ἀδιαφορώντας ποιοὶ μένουν ἐκτὸς συνόρων. Ὁ Πλανητάρχης τους εἶχε τὸ πιὸ μεγάλο χάρτινο κεφάλι μὲ τὴν πιὸ φανταχτερὴ μάσκα καὶ πίνοντας τὸ ποτό του, ἔτριβε τὰ χέρια του καὶ μετροῦσε τὰ θύματα τῶν «παιχνιδιῶν» τους.
ΕΙΔΕ αὐτὸς ποὺ ἐσταυρώθη κάποτε, νὰ ξεκινοῦν στόλοι Ἡγεμόνων στὸ Ὄνομά του κι ἁρματωμένοι νὰ κατέρχονται στὶς ἐσχατιὲς τῆς γῆς, νὰ αἱματοκυλίουν τὸν κόσμο, νὰ κάμνουν ἀποικίες καὶ νὰ ληστεύουν τὰ πρωτογενῆ ἀγαθὰ τῶν ἁπλῶν λαῶν. Ὕστερα νὰ ἐξάγουν τὰ προϊόντα τους σὲ ὑπέρογκες τιμὲς στοὺς ἴδιους ποὺ λήστεψαν νωρίτερα. Ἄλλοι πάλι νὰ ἐπιβάλουν φρικτὲς αἰχμαλωσίες στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας. Εἶδε στὴ συνέχεια τοὺς δυνατοὺς νὰ ἁλυσοδένουν τοὺς ἀδύνατους, νὰ τοὺς στοιβάζουν στὰ ἀμπάρια τῶν πλοίων τους χειρότερα κι ἀπὸ ζῶα καὶ νὰ τοὺς πουλοῦν στὰ σκλαβοπάζαρα. Στὸ τέλος ἡ ἱστορία ἔβγαλε τὸ συμπέρασμα, ὅτι φταίει ὁ Ἐσταυρωμένος, Αὐτὸς εἶναι ὁ μεσάζων μεταξὺ δούλων καὶ ἰσχυρῶν!
ΕΙΔΕ αὐτὸς ποὺ ἐσταυρώθη κάποτε δύο παράξενα συλλαλητήρια. Στὸ ἕνα, σπουδαῖοι ἄνθρωποι ὑπερασπίζονταν τὴν ζωὴ τῶν ζώων. Ἐνῶ στὸ ἄλλο, σπουδαῖες γυναῖκες ὑπερασπίζονταν τὸ δικαίωμα στὸ ξερρίζωμα τοῦ ἄνθους ποὺ βλάστησε στὰ σπλάγχνα τους. Ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς γυναῖκες τῶν δύο συλλαλητηρίων φοροῦσαν καὶ σταυροὺς στὰ πέτρινα στήθη τους.
ΕΙΔΕ αὐτὸς ποὺ ἐσταυρώθη κάποιον νὰ κλέβη ἕνα ψωμὶ γιατὶ πεινοῦσε καὶ τὸν κυνήγησαν ὅλοι μὲ τὴν κραυγὴ ὁ κλέφτης, ὁ ἄτιμος. Εἶδε πιὸ πέρα ἄλλον νὰ κλέβη δισεκατομμύρια καὶ τὸν χειροκρότησαν ὅλοι φωνάζοντας ὁ ἐντιμότατος, ὁ ἐξοχώτατος!
ΕΙΔΕ αὐτὸς ποὺ ἐσταυρώθη στὴν παγκόσμια ἀγορὰ νὰ κλέβουν μὲ πρόγραμμα καὶ μεγάλη ἐπιστημονικὰ μαθηματικὴ ἀκρίβεια. Τότε κατάλαβε, ὅτι οἱ μὲν φτωχοὶ κλέβουν τὰ ψίχουλα στὸ σκοτάδι, οἱ δὲ πλούσιοι κλέβουν τὰ πλούτη στὸ φῶς, ἀνενόχλητοι καὶ μὲ νομοθετικὴ κάλυψι, νὰ ἁρπάζουν φθηνὰ καὶ νὰ πωλοῦν πανάκριβα.
ΕΙΔΕ αὐτὸς ποὺ ἐσταυρώθη τὸ λιβάνι τῶν λειτουργῶν του ἀνερχόμενο καὶ νὰ τοῦ προκαλῆ ναυτία καὶ πνιγμό, καὶ ἡ φτιασιδωμένη λατρεία τους ἀποστροφή. Εἶπε τότε ὅτι τὸ ἀγκάθινο στεφάνι, τὰ καρφιὰ καὶ ἡ λόγχη τοῦ Ρωμαίου ἦταν πολὺ ἁπαλὰ μπροστὰ σὲ τοῦτα, ποὺ τοῦ προξενοῦν μόνιμα ἀφόρητους πόνους!
ΑΚΟΥΣΕ αὐτὸς ποὺ ἐσταυρώθη καὶ ἕναν ποὺ ἔλεγε. Ἐσταυρωμένε Ἰησοῦ, «τὰ χέρια σου μὲ ἔπλασαν». Σαὐτὰ τὰ τρυπημένα χέρια σου, γράψε καὶ τὸ ὄνομά μου, ὥστε ἐπάνω του νὰ ρέη τὸ ζωογόνο Αἷμα σου καὶ νὰ μὲ λυτρώνη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία μου καὶ τὴν ὑποκρισία μου, ποὺ πληγώνουν Ἐσένα καὶ τὸν Συνάνθρωπό μου. Ἀμήν.
Ἀδελφοί μου, καλὴ μετάνοια, καλὴ Ἀνάστασι.
αρ.νι.μα.
18 Ἀπριλίου 2014 Μεγάλη Παρασκευή, 
συνάντησι Ἐπιταφίων στὴν πλατεία τῆς Πτολεμαΐδος.
π. Νικηφόρος Μανάδης


Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Μεγάλη Τετάρτη Εσπέρας: Ο Ιερός Νιπτήρ, ο Μυστικός Δείπνος, η Υπερφυά Προσευχή και η προδοσία του Ιούδα.
Τή Μεγάλη Πέμπτη οἱ Πατέρες μας, μᾶς παρέδωσαν νά ἑορτάζουμε τέσσερα πράγματα: τόν ἱερό Νιπτήρα, τόν Μυστικό Δεῖπνο, τήν ὑπερφυᾶ προσευχή καί ἀκόμη τήν προδοσία τοῦ ᾽Ιούδα. ᾽Εκεῖνο τό τροπάριο πού συγκεφαλαιώνει καί συνδέει τά περισσότερα ἀπό αὐτά, ἐπισημαίνοντας τίς προεκτάσεις τους καί στή δική μας ζωή, εἶναι κυρίως ὁ οἶκος τοῦ κοντακίου τοῦ ὄρθρου τῆς ἡμέρας:

"Τῇ μυστικῇ ἐν φόβῳ τραπέζῃ προσεγγίσαντες πάντες, καθαραῖς ταῖς ψυχαῖς, τόν ἄρτον ὑποδεξώμεθα, συμπαραμένοντες τῷ Δεσπότῃ, ἵνα ἴδωμεν τούς πόδας πῶς ἀπονίπτει τῶν Μαθητῶν, καί ἐκμάσσει τῷ λεντίῳ, καί ποιήσωμεν ὥσπερ κατίδωμεν, ἀλλήλοις ὑποταγέντες καί ἀλλήλων τούς πόδας ἐκπλύνοντες. Αὐτός γάρ ὁ Χριστός οὕτως ἐκέλευσε τοῖς αὐτοῦ μαθηταῖς ὡς προέφησεν. ᾽Αλλ᾽ οὐκ ἤκουσεν ᾽Ιούδας ὁ δοῦλος καί δόλιος᾽".

  

"Είμαστε η δημοτική αρχή με ανοιχτά μάτια και ανοιχτές πόρτες προς τους πολίτες. Εσείς είστε η ψυχή και η δύναμή μας!!!" Υπ. Δήμαρχος Εορδαίας Παρασκευή Βρυζίδου

100 υποψήφιους της "Δημιουργικής Ενότητας" παρουσίασε η επικεφαλής του συνδυασμού και υποψήφια δήμαρχος Εορδαίας Παρασκευή Βρυζίδου


www.ptolemaida.tv

Παρουσίαση του συνδυασμού της Παρασκευής Βρυζίδου για τον Δήμο Εορδαίας
"Είμαστε η δημοτική αρχή με ανοιχτά μάτια και ανοιχτές πόρτες προς τους πολίτες. Εσείς είστε η ψυχή και η δύναμή μας", τόνισε μεταξύ άλλων η υποψήφια δήμαρχος Εορδαίας παρασκευή Βρυζίδου κατά την παρουσίαση του πρώτους 100 από τους υποψηφίους συμβούλους του συνδυασμού της, για την εκ νέου διεκδίκηση του δημαρχιακού θώκου της Εορδαίας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στον κατάμεστο από κόσμο χώρο του αμφιθεάτρου του ξενοδοχείου "Παντελίδης" στην Πτολεμαΐδα. Η επικεφαλής του Συνδυασμού "Δημοτική Ενότητα" στην ομιλία της μίλησε για τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα οικονομικά του Δήμου και στην "τακτοποίηση" των οικονομικών, όπως είπε. "Κρατήσαμε τον δήμο όρθιο ακόμη και στις υπηρεσίες οι οποίες επηρεάζονται από το γενικότερο πλάνο όλης της Ελλάδας. Υπήρξαν συγχωνεύσεις και συνενώσεις υπηρεσιών. Ωστόσο όμως, δημοτική αρχή και πολίτες βγήκαμε στις πλατείες, αντιδράσαμε  με μοναδικούς αγώνες που δεν επαναλήφθηκαν τα τελευταία είκοσι χρόνια στην Πτολεμαΐδα. να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας διαψεύσουμε. Αυτή την προσπάθεια και αυτή τη συμπαράσταση θα την κάνουμε πράξη και αποτέλεσμα για τον τόπο μας", τόνισε μεταξύ άλλων.
«Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα όσα κάνετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Κυρίως όμως θέλω να ευχαριστήσω, όλους όσους δέχτηκαν να είναι υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο, και δεν είναι εύκολο πράγμα! Έχουν ένα μεγάλο αγώνα!
Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη τους. Είναι όλοι αξιόλογα στελέχη .Καμιά φορά αναρωτιέμαι αν αξίζω τόσο πολύ τη στήριξη τους, την αγάπη τους, τη δουλειά τους, την προσφορά τους. Πιστέψτε με όμως, αξίζει να σταθείτε δίπλα τους»
είπε η κ. Βρυζίδου.  Πηγή: www.prlogos.gr/

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 101 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: "Εντάξαμε και δημοπρατήσαμε έργα 100 εκ.στο Δήμο Εορδαίας”
IMG_0172
Στις προσπάθειες και τον αγώνα της δημοτικής αρχής να κρατηθεί όρθιος ο νέος Δήμος Εορδαίας αναφέρθηκε η νυν και υποψήφια Δήμαρχος Εορδαίας, Παρασκευή Βρυζίδου, μιλώντας το βράδυ του Σαββάτου στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση του συνδυασμού της «Δημιουργική Ενότητα», στο κατάμεστο αμφιθέατρο του ξενοδοχείου “Παντελίδης”, όπου και παρουσίασε τους πρώτους 101 υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού της.
Τόνισε μάλιστα ότι παρά τη δραματική μείωση των κεντρικών πόρων κατά 60%, η δημοτική αρχή κατάφερε να κρατήσει ψηλά και όρθιο το Δήμο και τις υπηρεσίες του «πράγμα που σημαίνει ότι δεν υποκύψαμε στο να κλείσουν υπηρεσίες, να κλείσουν δομές, όπως συνέβη σε πολλούς δήμους.»

IMG_0182 __________ 4
Ειδική αναφορά έκανε στη μείωση των τελών σε όλους τους τομείς στο Δήμο Εορδαίας, όπως το 80% της ύδρευσης, «τη στιγμή που έπρεπε να υλοποιήσουμε δεκάδες έργα», αλλά και στα τέλη τραπεζοκαθισμάτων, λέγοντας ότι εξαντλήθηκαν όλες οι δυνατότητες «γιατί θέλαμε να φτάσουμε στην ελάχιστη επιβάρυνση του συμπολίτη».
Επισήμανε ότι προκειμένου να είναι ο Δήμος Εορδαίας ισχυρός δήμος, λόγω των περικοπών και καταργήσεων υπηρεσιών εξ αιτίας της κρίσης και των μνημονίων, η δημοτική αρχή βρέθηκε στους δρόμους και στις πλατείες, στα οδοφράγματα μαζί με τους πολίτες για να διατρανώσει το δίκαιο αίτημα ότι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της Δυτικής Μακεδονίας δικαιούται να έχει την εφορεία του, το τελωνείο του, το νοσοκομείο του, το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ, «για να μπορέσουμε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες».

__________ 2
Η κ. Βρυζίδου τόνισε πως το μεγαλύτερο επίτευγμα της απερχόμενης δημοτικής αρχής ήταν η εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου Εορδαίας, παρότι μειώθηκαν οι κεντρικοί πόροι, μπαίνοντας σε ένα σκληρό πρόγραμμα και με αιματηρή οικονομία κατέστη δυνατό «να αποπληρώσουμε 9 εκατομμύρια ευρώ οφειλές σε τιμολόγια και έργα και σήμερα να είμαστε ελεύθεροι από βάρη για να μπορέσουμε να πορευτούμε στο δρόμο της ανάπτυξης». Σημείωσε μάλιστα ότι «για εμάς η κρίση δεν αποτέλεσε ποτέ δικαιολογία για να σταματήσει η πρόοδος και η ανάπτυξη. Η κρίση ήταν πρόκληση και μέσα σ’ αυτή την κατάσταση αντισταθήκαμε και φωνάξαμε με μία φωνή: δεν υπάρχει περίπτωση στο Δήμο Εορδαίας να σταματήσει η πρόοδος, τα έργα και η ανάπτυξη. Και στην αντίδραση μιας τέτοιας κατάστασης καταφέραμε να μελετήσουμε, να εντάξουμε, να δημοπρατήσουμε και σχεδόν να ολοκληρώσουμε 100 εκατομμύρια έργα. Δημοπρατημένα και υλοποιημένα που μπορεί να τα δει ο κάθε πολίτης περπατώντας στο δήμο, έργα που σηματοδοτούν σωστή λειτουργία του Δήμου, καλύτερες συνθήκες για τους πολίτες, ανάπτυξη και πρόοδο.»
Επισήμανε ότι η δημοτική αρχή στήριξε τις δημοτικές επιχειρήσεις, τη ΔΕΥΑΕ και την Τηλεθέρμανση και ισχυροποίησε το ρόλο τους με σημαντικά έργα, «για τα οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσα από το ΕΣΠΑ. Με λίγες δυνατότητες και λίγο προσωπικό η ΔΕΥΑΕ δημοπράτησε και υλοποίησε επτά δίκτυα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. περίπου, σε Περδίκκα, Πεντάβρυσο, Δροσερό, Γαλάτεια, Ολυμπιάδα, Ασβεστόπετρα, στο Προάστιο, σημαντικότατα έργα που ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν, που δείχνουν το στόχο της δημοτικής αρχής, ότι δεν γίνονται μικροέργα και μικροπαρεμβάσεις, αλλά γίνονται κορυφαίες παρεμβάσεις που θα λύσουν τις υποδομές για το παρόν και για το μέλλον για πάρα πολλά χρόνια».

IMG_0197
Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε η κ. Βρυζίδου, μελετήθηκε η διαχείριση των λυμάτων στην Εορδαία για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, και εντάχθηκε έργο πάνω από 20 εκατ. ευρώ- εκτός από την Ερμακιά και τους Πύργους που δεν καταλήγουν στο ρέμα Σουλού- και δημοπρατήθηκαν από τον Τοπικό Πόρο από χρήματα που είχαν περισσέψει, ενώ έργα σε Καρυοχώρι, Πεντάβρυσο, Περδίκκα άμεσα δημοπρατούνται από το ΕΣΠΑ και στους επόμενους 1-2 μήνες δημοπρατούνται έργα αποχέτευσης σε όλους τους οικισμούς που δεν υπήρχαν δίκτυα.
Αναφορά έκανε η κ. Βρυζίδου και στα έργα αναπλάσεων, λέγοντας ότι ξεκίνησαν έργα σε 4 οικισμούς, ενώ στην πόλη της Πτολεμαΐδας δημοπρατήθηκε η ανάπλαση της Βόρειας εισόδου της πόλης 3 εκ. ευρώ και η ανάπλαση της Νότιας εισόδου ύψους 5,5 εκ., καθώς και αναπλάσεις των οδών Κ. Φούφα, Βασ. Κωνσταντίνου και από το δρόμο του Ταχυδρομείου μέχρι τον Άγιο Στέφανο. «Με τα έργα αυτά γίνονται αναπλάσεις και ομορφαίνει η Πτολεμαΐδα και θα υπάρξει φωτισμός ώστε και στην πράξη η πόλη αυτή θα είναι η πόλη του φωτός», όπως τόνισε.
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα έργα επέκτασης της τηλεθέρμανσης, λέγοντας πως με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. συνδέθηκαν με το δίκτυο άλλα 12.500 νοικοκυριά, δηλώνοντας: «είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε 5,5 εκατ. έργο στον Οικισμό Καρδιάς και στις Εργατικές Κατοικίες» και πρόσθεσε ότι προχωρούν οι προμελέτες και για τη σύνδεση των οικισμών Περδίκκα, Ασβεστόπετρα και Προάστιο.
Αναφερόμενη στις μετεγκαταστάσεις πληττομένων από τη ΔΕΗ οικισμών είπε ότι υλοποιήθηκαν μελέτες και «καταφέραμε να υπάρξει μέτρο μόνο για τον Κόμανο προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατομ. ευρώ για τα έργα υποδομών» και δόθηκε αγώνας για τις αποζημιώσεις της Μαυροπηγής, «αγώνας που θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση της Μαυροπηγής. Εμείς δικαιούμαστε να δηλώνουμε ότι θα το κάνουμε γιατί εμείς είμαστε η δημοτική αρχή των μεγάλων επιλογών.»Με αγάπη… ο ποδοσφαιρικός αγώνας του Μ. Σαββάτου για την ενίσχυση του Συλλόγου Παιδιών ΑΜΕΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ


DSC08120
Θεσμό αποτελεί πλέον για το Σύλλογο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Εορδαίας ο φιλανθρωπικός αγώνας του Μ. Σαββάτου, που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Πτολεμαΐδας.
Παραχωρώντας την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους, οι διοργανωτές αναφέρθηκαν στον ποδοσφαιρικό αγώνα αγάπης, που γίνεται κάθε χρόνο τις ημέρες του Πάσχα, τα έσοδα του οποίου διατίθενται για την ενίσχυση κοινωνικών δομών και ευπαθών ομάδων της περιοχής.
Για δεύτερη φορά η οικονομική βοήθεια, αποφάσισε η Διοίκηση του συλλόγου να δοθεί στον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων ΑΜΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο Νίκο Κατακαλίδη, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Φροντίδας παιδιών με αναπηρία.
Αναφερόμενος στο αγωνιστικό κομμάτι, ο κ. Κατακαλίδης τόνισε ότι στις 15:30 θα πραγματοποιηθεί ο ποδοσφαιρικός αγώνας με τα παιδιά των Ακαδημιών της Εορδαίας, ενώ στις 16:00 θα συμμετάσχουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της περιοχής στον αγώνα, που θα ακολουθήσει με τους επίλεκτους ερασιτέχνες της περιοχής.
Να σημειωθεί ότι στο ημίχρονο του αγώνα οι διοργανωτές θα τιμήσουν τους Ολυμπιονίκες της Εορδαίας Γεώργιο Ποζίδη και Ιορδάνη (Αλέκο) Κωνσταντινίδη, καθώς και τους Παραολυμπιονίκες Ζαχαρία Φωστηρά και Αθανάσιο Δεληγιώργη.
Για τον ιερό αυτό σκοπό ήδη έχουν συστρατευθεί φορείς, πολίτες και ιδιαίτερα ο εμπορικός κόσμος, ώστε να συγκεντρωθεί ένα σεβαστό ποσό, όπως επεσήμανε ο Γραμματέας του συλλόγου Γιάννης Τσομπανίδης, ο οποίος κάλεσε τον κόσμο της Εορδαίας να πλαισιώσει την προσπάθεια αυτή δίνοντας το παρόν στο γήπεδο, όπως γίνεται κάθε χρόνο.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του συλλόγου ΑΜΕΑ Στέλιος Αντωναρίδης ευχαρίστησε τους διοργανωτές, που για μία ακόμη φορά στηρίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Φροντίδας παιδιών με αναπηρία, δείχνοντας την κοινωνική τους ευαισθησία, ευχόμενος το παράδειγμά τους, να βρει μιμητές.

ΚΟΥΛΑ ΠΟΥΛΑΣΙΧΙΔΟΥΔευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Καλή Μεγάλη Εβδομάδα!!!

«ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ!!!»

 «Ἰδοὺ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος δοῦλος,
ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα.
Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθής, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς
καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· 
Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς»

Επιτόπια επίσκεψη της Δημάρχου Εορδαίας στο υπό εξέλιξη έργο ανάπλασης της οδού Επιβατών


DSC08084
Το έργο ανάπλασης της οδού Επιβατών επισκέφθηκε η Δήμαρχος Εορδαίας, συνοδευόμενη από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Χαράλαμπο Παναγιωτίδη.
Η κ. Βρυζίδου εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία του έργου και τη σωστή δουλειά του εργολάβου τονίζοντας ότι: «Μας ενδιαφέρει να γίνεται καλή δουλειά, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για τα επόμενα χρόνια, εξάλλου στο 30% των πεζοδρομίων σε οδούς της πόλης, όπου γίνονται αναπλάσεις, οι κατασκευές είναι οι καλύτερες».
Για την ποιοτική δουλειά, που γίνεται εκ μέρους του εργολάβου, έκανε λόγο και ο κ. Παναγιωτίδης εκτιμώντας ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ νωρίτερα του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης, ενώ αναφέρθηκε και στα άλλα υπό εξέλιξη έργα ανάπλασης όπως της βόρειας εισόδου της Πτολεμαΐδας και του ΕΑΚ, αλλά και στις ανάλογες εργολαβίες, που ξεκινούν μετά το Πάσχα στις οδούς Φούφα και Βασιλέως Κωνσταντίνου καθώς και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Εορδαίας.
Από την πλευρά του ο εργολάβος Μίμης Βαφειάδης διευκρίνισε ότι μέχρι την Μ. Τετάρτη θα ολοκληρωθεί το έργο ανάπλασης στην οδό Επιβατών και στο παρακείμενο πάρκο, ενώ μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν οι ανάλογες εργασίες στην περιοχή του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που αναμένεται να φτάσουν έως τα φανάρια του Ανατολικού μέσα στο καλοκαίρι.
DSC08082
«Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, το οποίο θα συνεχιστεί σε όλη την κάτω Πτολεμαΐδα αναβαθμίζοντάς την» επεσήμανε ως κάτοικος της περιοχής και ως Δημοτικός Σύμβουλος ο Απόστολος Χατζόπουλος.
Απόλυτα ικανοποιημένοι δήλωσαν στον “Π” και οι περίοικοι, τόσο από την Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, που υλοποίησε με ταχείς ρυθμούς το έργο, όσο και από την καλή και καθαρή δουλειά του αναδόχου εργολάβου, ο οποίος, παρά τις πολλές δυσκολίες που συνάντησε με τα υπάρχοντα δίκτυα, κατάφερε να τις ξεπεράσει χωρίς να ταλαιπωρηθούν οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι οδηγοί.
ΚΟΥΛΑ ΠΟΥΛΑΣΙΧΙΔΟΥ


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΪΤΣΗ


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΥΖΙΔΟΥ

Μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων ως Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Υποστράτηγο Γεώργιο Καραϊτση και του εύχομαι πάντα επιτυχίες στο νέο υπηρεσιακό του έργου.

Αναλαμβάνει μια δύσκολη αποστολή, αλλά είμαι βέβαιη ότι με τις εμπειρίες και τις ικανότητες που διαθέτει θα έχει απόλυτα επιτυχή αποτελέσματα προς όφελος της περιφέρειάς μας.

15 και 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟ ΜΠΑΖΑΡ ΤΟΥ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

«Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους παρευρισκόμενους, γιατί σήμερα η μεγάλη συμμετοχή, η παρουσία σας και ο ενθουσιασμός σας είναι το κουράγιο για μας να συνεχίσουμε για ένα καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ!!!»


«Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους παρευρισκόμενους, 
γιατί σήμερα η μεγάλη συμμετοχή, η παρουσία σας και
ο ενθουσιασμός σας είναι το κουράγιο για μας
να συνεχίσουμε για ένα καλό αποτέλεσμα.
Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ!!!»

Παρασκευή Βρυζίδου
Υποψ. Δήμαρχος Εορδαίας 

WWW.EORDAIA.ORG


ΤΑ ΠΡΩΤΑ 100 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ" ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΥΖΙΔΟΥ 12/04/2014
«Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα όσα κάνετε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας.
Κυρίως όμως θέλω να ευχαριστήσω, όλους όσους δέχτηκαν
να είναι υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο, και δεν είναι εύκολο πράγμα! 
Έχουν ένα μεγάλο αγώνα!
Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη τους. 
Είναι όλοι αξιόλογα στελέχη.
Καμιά φορά αναρωτιέμαι αν αξίζω τόσο πολύ τη στήριξη τους,
την αγάπη τους, τη δουλειά τους, την προσφορά τους.
Πιστέψτε με όμως, αξίζει να σταθείτε δίπλα τους.
Σας ευχαριστώ πολύ!!!»

Παρασκευή Βρυζίδου
Υποψ. Δήμαρχος Εορδαίας 

 


ΤΑ ΠΡΩΤΑ 100 ΟΝΟΜΑΤΑ: 
http://vrizidou.blogspot.gr/2014/04/100-12042014_13.html


ΤΑ ΠΡΩΤΑ 100 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ" ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΥΖΙΔΟΥ 12/04/2014ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
1
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
2
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2
3
ΑΝΘΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
3
4
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4
5
ΑΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΘΕΜΗΣ
5
6
ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
6
7
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7
8
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ
ΘΩΜΑΣ
8
9
ΓΙΑΝΝΩΤΑ-ΠΡΑΠΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
9
10
ΔΟΥΚΑ
ΕΛΕΝΗ
10
11
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΗΣ
11
12
ΙΤΣΚΟΥ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ (ΝΟΡΑ)
12
13
ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
13
14
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14
15
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
16
ΚΑΤΣΙΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
16
17
ΚΕΣΚΕΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
17
18
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18
19
ΚΟΥΣΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19
20
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
20
21
ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
21
22
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22
23
ΜΠΙΓΓΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
23
24
ΜΠΙΛΑΔΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
24
25
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΙΣΑΑΚ
25
26
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΥΗ)
26
27
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27
28
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
28
29
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ)
29
30
ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
30
31
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
31
32
ΣΙΣΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ
32
33
ΤΑΪΡΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
33
34
ΤΡΑΧΑΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
34
35
ΤΣΑΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
35
36
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36
37
ΤΣΟΚΑΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
37
38
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
ΙΣΑΑΚ
38
39
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
39
40
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
40

1.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

1
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ
41
2
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
42
3
ΓΑΛΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
43
4
ΓΚΕΚΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
44
5
ΖΑΜΠΡΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
45
6
ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
46
7
ΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
47
8
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
48
9
ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
49
10
ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
50
11
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
51
12
ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ-ΓΚΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
52

2.ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

1
ΜΗΝΑ
ΟΛΓΑ
53
2
ΤΖΟΥΜΑΛΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
54

3.ΑΝΑΡΡΑΧΗ

1
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
55
2
ΚΩΤΣΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
56

4.ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

1
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
57
2
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
58

5.ΑΡΔΑΣΣΑ

1
ΣΟΛΑΧΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
59
2
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
60

6.ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ

1
ΓΚΟΤΖΑΦΙΛΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
61
2
ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
62
3
ΣΙΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
63

7.ΒΛΑΣΤΗ

1
ΒΑΚΑΤΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
64
2
ΚΑΡΑΛΑΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
65
3
ΜΠΑΣΔΑΡΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
66
4
ΤΖΙΟΥΜΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
67

8.ΓΑΛΑΤΕΙΑ

1
ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
68
2
ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
69
3
ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
70

9.ΔΡΟΣΕΡΟ

1
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
71
2
ΤΣΙΦΡΗ
ΜΑΡΙΑ
72

10.ΕΜΠΟΡΙΟ

1
ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
73
2
ΜΠΟΖΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
74
3
ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ
75

11.ΕΡΜΑΚΙΑ

1
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
76

12.ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ

1
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
77
2
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
78

13. ΚΟΜΑΝΟΣ

1
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
7914. ΚΟΜΝΗΝΑ

1
ΚΑΤΩΤΟΙΚΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
80
2
ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
81

15. ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ

1
ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
82

16. ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ

1
ΤΣΙΑΪΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
83

17. ΜΗΛΟΧΩΡΙ

1
ΜΠΑΜΠΟΥΝΑ-ΚΟΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
84
2
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
85
18. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
86
2
ΘΥΜΙΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
87
3
ΜΑΓΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
88
4
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
89

19. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

1
ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
90
2
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
91

20. ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ

1
ΚΕΜΕΡΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
92
2
ΛΙΑΠΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
93

21. ΠΡΟΑΣΤΙΟ

1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
94

22. ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ

1
ΤΣΑΛΚΙΝΤΖΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
95

23. ΠΥΡΓΟΙ

1
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
96
2
ΣΑΜΠΑΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
97

24. ΣΠΗΛΙΑ

1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
98
2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
99

25. ΦΟΥΦΑΣ

1
ΒΟΡΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
100
2
ΣΕΡΒΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
101