Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ 60 ΑΤΟΜΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2011
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.       Τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.
3.       Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
4.       Την υπ΄ αριθμ.  60/2011/23-02-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας
5.       Την υπ΄ αριθμ.  10335/1027/02/03/2011 απόφαση  της  Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας(ΦΕΚ1021/B/7-7-2004 ) του Δήμου  μας
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, 25ης Μαρτίου 15, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ )


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Δήμος Εορδαίας
Δ/νση Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών –Τμήμα Καθαριότητας

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων & Φορτηγών Αυτ/του
 (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες11
102
Δήμος Εορδαίας
Δ/νση Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών –Τμήμα Καθαριότητας


ΥΕ
Εργατών –Εργατριών καθαριότητας
8 μήνες
45
103
Δήμος Εορδαίας
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Τμήμα συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων
ΔΕ Ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων
8 μήνες
1
104
Δήμος Εορδαίας
Δ/νση Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών –Τμήμα Καθαριότητας

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη Οχημάτων
8 μήνες
1
105
Δήμος Εορδαίας
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Τμήμα συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων
ΔΕ Χειριστής καλαθοφόρου οχήματος
8 μήνες
1
106
Δήμος Εορδαίας
Δ/νση Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών –Τμήμα Καθαριότητας

ΔΕ Τεχνίτης Οχημάτων
8 μήνες
1για πρόσληψη σε υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου
ή σε ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των
OTA με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ