Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Δημοπρατείται αύριο 21 Οκτωβρίου 2014 το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» Προϋπολογισμού 335.000 ευρώ


Δημοπρατείται αύριο 21 Οκτωβρίου 2014 το έργο  «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» Προϋπολογισμού 335.000 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας:

Μηλοχώρι
Για τη διασύνδεση του ταμιευτήρα με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο, προτάθηκε η κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού διασύνδεσης του ταμιευτήρα, συνολικού μήκους του προτεινόμενου δικτύου διασύνδεσης 2.237,13 μ. και με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την ορθολογική διαχείριση του νερού και τη μείωση του φαινομένου της υπεράντλησης από τους υπαραντλημένους υδροφορείς της περιοχής. Με την ενοποίηση των υφιστάμενων δικτύων διασύνδεσης και του φράγματος θα αξιοποιείται πλέον το συλλεγόμενο νερό των ρεμάτων και θα μειωθεί η πίεση που ασκείται στους πεδινούς υδροφορείς από την υπερεκμετάλλευσης του νερού, με συνακόλουθα θετικά αποτελέσματα στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Με βάση την τεχνική έκθεση του συγκεκριμένου έργου, στην περιοχή της Τ.Κ. Μηλοχωρίου ήδη υφίσταται φράγμα ύψους 20 μέτρων, αρδευτικό δίκτυο που χωρίζεται σε 5 υποδίκτυα, το συνολικό μήκος του οποίου είναι 14.828 μ., καθώς και 3 δεξαμενές αποθήκευσης νερού που προέρχεται από τις γεωτρήσεις, από το φράγμα εκτροπής καθώς και από 5 υποστηρικτικές γεωτρήσεις.


Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Προκειµένου να καταστεί εφικτή η συνεργασία του ταµιευτήρα µε τα υφιστάµενα δίκτυα και να µεγιστοποιηθεί η συνεισφορά του στο αρδευτικό δίκτυο, µε το παρόν έργο προτείνονται οι παρακάτω παρεµβάσεις:
• Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού διασύνδεσης του ταµιευτήρα µε την χαµηλή ζώνη του αρδευτικού δικτύου εως τον κόµβο 3, από πλαστικό σωλήνα PVC, διατοµής Φ315mm, µήκους 516m, ΡΝ12,5atm και στην συνέχεια από πλαστικό σωλήνα PVC εως την γεώτρηση Γ3, διατοµής Φ250mm, µήκους 970m, Ν12,5atm. (σχέδιο ZKA9L01). Επισηµαίνεται ότι η κατά µήκος κλίση του τροφοδοτικού αγωγού από το φράγµα προς την γεώτρηση Γ3 θα είναι ενιαία προς αποφυγή εξαεριστικών.
• Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού διασύνδεσης της δεξαµενής ∆3 µε την χαµηλή ζώνη του αρδευτικού δικτύου εως τον κόµβο 34, από πλαστικό σωλήνα PVC, διατοµής Φ250mm, µήκους 666,50m, ΡΝ12,5atm . (σχέδιο ZKA9L01)
• Κατασκευή αγωγών διασύνδεσης των αρδευτικών υποδικτύων µεταξύ τους, µε σκοπό την υδραυλική εξισορρόπηση της λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου, από κόµβο 3 εως 95 µε µήκος περίπου 17m διατοµής Φ200mm, από κόµβο 47 εως 32 µε µήκος 30m και από κόµβο 63 εως 68 µε µήκος 11µ διατοµής Φ160mm, από πλαστικό σωλήνα PVC, PN12,5atm. (σχέδιο ZKA9L01)
Κατασκευή 10 φρεατίων δικλείδων από τα οποία τα 4 τύπου Α διαστάσεων 2,25χ 2,60 βαθους 2,30 τα 4 τύπου Β διαστάσεων 2,50χ 2,80 βάθους 2,30 είναι φρεάτια τοποθέτησης των δικλείδων ελέγχου και χειρισµού του δικτύου άρδευσης και τα 2 τύπου Γ διαστάσεων 2,40χ 2,90 βάθους 2,30 είναι φρεάτια δικλείδων χειρισµού των δύο δεξαµενών ∆2 και ∆3. (σχέδιο ZKA9D03). 
Τα δύο φρεάτια τύπου Γ του χειρισµού των δικλείδων ελέγχου της στάθµης των δύο δεξαµενών ∆2 και ∆3 θα κατασκευαστούν πλησίον των υπαρχόντων φρεατίων των δεξαµενών και πριν από αυτά.
• Κατασκευή τεχνικού εγκιβωτισµού του σωλήνα για την διέλευση του ρέµατος. (σχέδιο ZKA9D01)
• Κατασκευή αγκυρώσεων των αγωγών σε σηµεία απότοµης αλλαγής διεύθυνσης (σχέδιο ZKA9D04)