Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 25,475 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                                                
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 25,475 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Πτολεμαΐδος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού Δ.Ι.Σ. υπ' αριθμ. 8/1979 περί Ιερών Ναών και Ενοριών, εκδοθέντος κατά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων1παρ.4, 36, 37 παρ. 8, 51 παρ. 2 εδ. δ' του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ
την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού, προκειμένου να προβεί σε εκμίσθωση οκτώ (8) αγροτεμαχίων των οποίων έχει την αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και τα οποία έχουν ως ακολούθως:
Α/Α
ΑΡΙΘ-ΜΟΣ
ΚΑΕΚ
ΕΚΤΑΣΗ (σε στρέμματα) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΚΤΑΣΗ (σε στρέμματα) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1
3582
271124136003
3,878
3,853
Οικισμός Καρδιάς
2
2728
271124107009
3,881
3,880
Ορόσημο
3
12176
271126370002
0,941
0.982
Λειβάδια
4
10210
271126113007
3,881
3,831
Άζωτο
5
1743
271125504001
4,172
4,136
Δρόμος Νοσοκομείου
6
1876
271125703005
3,881
3,883
Δρόμος Πενταβρύσου
7
1349
271125602002
3,881
3,883
Βουνό (Καραγκούνη)
8
8630
271127848005
0,960
0,929
Σύνορα με Ασβεστόπετρα
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 10η Νοεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ. ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής εντός του Γραφείου του Ιερού Ναού.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν στην επιτροπή κατά την ημέρα της δημοπρασίας τον φάκελο της προσφοράς ενσφράγιστο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και με μετρητά, ποσού πενήντα (50) ευρώ ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (ή με σχετικό γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων επ’ ονόματι του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Πτολεμαΐδος, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης ελληνικής τράπεζας). Η εγγύηση που θα δοθεί από τον τελευταίο πλειοδότη θα συμψηφιστεί με το μίσθωμα του τελευταίου μισθωτικού έτους.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τετραετής. Ως αντικείμενο της μίσθωσης ορίζονται τα προαναφερθέντα οκτώ (8) αγροτεμάχια. Το μίσθωμα ορίζεται ετήσιο, ενώ ως ελάχιστο (ετήσιο) μίσθωμα ορίζεται το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, το οποίο αποτελεί και το ποσό εκκίνησης της δημοπρασίας.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία κριθεί άγονη ή ασύμφορη ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν διεξαχθεί, αυτή θα διενεργηθεί την επόμενη Κυριακή 17/11/2013, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα διακήρυξη, με απλή ανακοίνωση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου η οποία θα αναφέρεται στην αρχική διακήρυξη και θα τοιχοκολληθεί στη θύρα του Ιερού Ναού, προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών. Εάν αποτύχει ο διαγωνισμός, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει την εκμίσθωση με ιδιαίτερη συμφωνία το πολύ για τέσσερα (4) έτη.