Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

66 ΘΕΣΕΙΣ: ΔΕΗ-Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας: Ανακοίνωση πρόσληψης Εξήντα έξι (66) ατόμων ( 8μηνα ) ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


dei-logo

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 19005/03.12.13
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/2013

Για την σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το στοιχείο Γ της παρ.11 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 το οποίο παραμένει σε ισχύ μετά την εφαρμογή της παρ. 28 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α).
3. Το άρθρο 29 του N.3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών  Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και ειδικότερα της παρ. 20.α. αυτού.
5. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.Εγκρ.15/65/7467/03-06-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. 18/2013 Απόφαση  Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε..
7. Την υπ’ αριθμ. 160/05-06-2013 βεβαίωση εξασφάλισης των πιστώσεων της Διεύθυνσης  Οικονομικού Σχεδιασμού και Χρηματοδότησης  της ΔΕΗ Α.Ε.
8. Το υπ’ αριθμ.1436/07-06-2103 έγγραφο κατανομής των θέσεων της Γενικής Ορυχείων  στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.
9. Το υπ’ αριθμ.ΤΑΝΔ/1828/22-08-2013 έγγραφο (και τον συνημμένο σε αυτό πίνακα –θέσεων)  του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
10. Τον Κανονισμό καταστάσεως προσωπικού της ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ).
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά  Εξήντα έξι (66) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσιακή
Μονάδα
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
131
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
8μήνες
9
132
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
8μήνες
5
133
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
8μήνες
5
134
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων  (Προωθητήρων  ή Φορτωτών)
8μήνες
4
135
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
8μήνες
2
136
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Τεχνικοί Ορυχείων
8μήνες
7
137
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
8μήνες
4
138
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
8μήνες
4
139
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
8μήνες
6
140
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
8μήνες
4
141
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
8μήνες
1
142
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕ                                                                                                                                                                                                Τοπογράφοι   Μηχανικοί
8μήνες
1
143
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί  Τ.Ε
8μήνες
1
144
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Τεχνικοί Ορυχείων
(Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
8μήνες
5
145
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
8μήνες
8

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που  επιλέγουν.
Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν  όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις  καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων  αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί  στη ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων  Νομαρχίας Κοζάνης & Φλώρινας καθώς και στους Δήμους & Δ.Δ. που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣαυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ήτοι από 09.12.2013 μέχρι και  18.12.2013
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι Ενδιαφερόμενοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να έχουν μαζί τους και τα πρωτότυπα των ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ.
Πληροφορίες δίδονται από τους: Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630/52284, 2463/052317 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630/52228.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

ΟΛΓΑ Ε. ΚΟΥΡΙΔΟΥ

Διευθύντρια ΛΚΔΜ