Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

352 ΘΕΣΕΙΣ: ΔΕΗ-Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας: Ανακοίνωση πρόσληψης Τριακοσίων πενήντα δύο (352) ατόμων για το Νομό Κοζάνης


Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/19002/03.12.13
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2013


Για την σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το στοιχείο Γ της παρ.11 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 το οποίο παραμένει σε ισχύ μετά την εφαρμογή της παρ. 28 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α).
3. Το άρθρο 29 του N.3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών  Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και ειδικότερα της παρ. 20.α. αυτού.
5. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.Εγκρ.15/65/7467/03-06-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. 18/2013 Απόφαση  Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε..
7. Την υπ’ αριθμ. 160/05-06-2013 βεβαίωση εξασφάλισης των πιστώσεων της Διεύθυνσης  Οικονομικού Σχεδιασμού και Χρηματοδότησης  της ΔΕΗ Α.Ε.
8. Το υπ’ αριθμ.1436/07-06-2103 έγγραφο κατανομής των θέσεων της Γενικής Ορυχείων  στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.
9. Το υπ’ αριθμ.ΤΑΝΔ/1828/22-08-2013 έγγραφο (και τον συνημμένο σε αυτό πίνακα –θέσεων)  του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
10. Τον Κανονισμό καταστάσεως προσωπικού της ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ).

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά  Τριακοσίων πενήντα δύο (352) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. -  Κοζάνης και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης
Υπηρεσιακή
Μονάδα
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
8μήνες
70
102
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
8μήνες
15
103
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
8μήνες
12
104
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
8μήνες
10
105
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων  ή    Φορτωτών)
8μήνες
18
106
ΛΚΔΜ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
8μήνες
9
107
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Τεχνικοί Ορυχείων
8μήνες
72
108
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
8μήνες
20
109
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)
8μήνες
3
110
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
8μήνες
6
111
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
8μήνες
25
112
ΛΚΔΜ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
8μήνες
20
113
ΛΚΔΜ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
8μήνες
12
114
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Οδηγοί  Γεωργικών Ελκυστήρων
8μήνες
2
115
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
8μήνες
3
116
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων Σάρωθρο (Σκούπα)
8μήνες
1
117
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕ                                                                                                                                                                                                Τοπογράφοι  Μηχανικοί
8μήνες
2
118
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕ                                                                                                                                                                                                Πολιτικοί  Μηχανικοί
8μήνες
2
119
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕ                                                                                                                                                                                                Μηχανολόγοι  Μηχανικοί
8μήνες
2
120
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί  Τ.Ε
8μήνες
3
121
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Τεχνικοί Ορυχείων
(Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
8μήνες
15
122
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
8μήνες
30
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που  επιλέγουν.
Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν  όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις  καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων  αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί  στη ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων  Νομαρχίας Κοζάνης & Φλώρινας καθώς και στους Δήμους & Δ.Δ. που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣαυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ήτοι από 09.12.2013  μέχρι και 18.12.2013
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι Ενδιαφερόμενοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να έχουν μαζί τους και τα πρωτότυπα των ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ.
Πληροφορίες δίδονται από τους: Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630/52284, 24630/52317 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630/52228.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ
ΟΛΓΑ Ε. ΚΟΥΡΙΔΟΥ

Διευθύντρια ΛΚΔΜ