Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Καλή Μεγάλη Εβδομάδα!!!

«ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ!!!»

 «Ἰδοὺ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος δοῦλος,
ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα.
Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθής, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς
καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· 
Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς»