Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΟ ΕΡΓΟ:«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.882.000 Ευρώ

 Πτολεμαΐδα 24-3-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Aρ.μελ.21/2013
Αριθμ.πρωτ.12705


ΕΡΓΟ: ‘’ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ‘’

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος  Εορδαίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  ‘ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ‘’ με προϋπολογισμό 1.882.000,00 Ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  

α) κατηγορία Υδραυλικών Έργων, με προϋπολογισμό 1.473.466,54 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)   

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαϊδας, Δ/νση 25ης Μαρτίου 15, μέχρι και την Πέμπτη 10-4-2014.   Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΟΜΕΔΙ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο και FAX :2463350110, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κα. Αικατερίνη Κυδώνα.  Για τεχνικές διευκρινίσεις αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Ελένη Σιαπαλίδου, Πολιτικός Μηχανικός και κ. Αστέριος Σιδέρης, Μηχανολόγος Μηχανικός, τηλ. 2463027066.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15-4-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3639/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις

     - 2η ή 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εντός νομού ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος και στην 2η ή 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εκτός νομού (προϋπολογισμός 1.473.466,54 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα))

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 29.469,33   ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6.Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε  20 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
7.Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 2.000 ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.
 Η Δήμαρχος
Παρασκευή Βρυζίδου