Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Πτολεμαΐδα :  12 -3 -2014
ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                              Αριθμ. Πρωτ. :   10810                                                                                                                                                             
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                
……………………………….                                       
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      
Τηλέφωνο : 24633 50111
                                                                         ΠΡΟΣ

Τη Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.
Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 17  Μαρτίου  2014  ημέρα   Δευτέρα και ώρα  7 :00 μ. .μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πώληση της μικρής ΔΕΗ
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου 

Αποδοχή ένταξης της πράξης « μελέτες και έργα αποχέτευσης για την αποκατάσταση του ποταμού Σουλού στο Δήμο Εορδαίας με κωδικό ΜΙΣ 453214 Ε.Π.Μ.Θ.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου 

Αποδοχή ένταξης της πράξης « Δίκτυο διασύνδεσης ταμιευτήρα  φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου Π.Ε. Κοζάνης.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου 

Υποβολή πρότασης του Δήμου Εορδαίας στην υπ’αριθ. 61 πρόσκληση της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής  και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 8 « Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην ΠΔΜ , θεματική προτεραιότητα 8 « Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητας ζωής στην θεματική προτεραιότητα 53 Πρόληψη κινδύνων ( συμπεριλαμβάνοντας  την επεξεργασία και εφαρμογή  σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.)
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης ευπαθών ομάδων – ατόμων με αναπηρία στην ΠΕ Κοζάνης.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και σύσταση θέσεων υδρονομέων διανομής αρδευτικού νερού για το έτος 2014.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

Αίτημα της Πυροσβεστικής υπηρεσίας  σχετικά με την παραχώρηση κτηριακών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

Παραλαβή μελετών
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

 Διαγραφή τιμολογίων λόγω παραγραφής ή λόγω ακύρωσης  τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο Κοζάνης
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού  Έτους 2014.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

 Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο του Δήμου. Ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

 Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως  καταβληθέντα.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

 Έγκριση διαφόρων προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των ΝΠ
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Έγκριση πρακτικού επιτροπής  κυκλοφοριακής μελέτης.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

 Τροποποίηση κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

 Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ
Εισηγητής : Η Πρόεδρος του ΝΠ Θεοπίστη Κρυσταλλίδου

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

      

                                 O πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

                                              Γεώργιος Καμπούρης