Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

3.300.000 € για την «Ανάπλαση βόρειας εισόδου πόλεως Πτολεμαΐδας»_Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού_07/03/2013ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΔΑ: ΒΕΤΠΩΡ6-4ΚΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΠτολεμαϊδα  18-2-2013
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣΑριθμ.πρωτ.       6352

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


1.             Ο Δήμος Εορδαίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση βόρειας εισόδου πόλεως Πτολεμαΐδας». Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίεςΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 859.515,62 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά), ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 567.703,56 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.061.668,23 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) και συνολικό προϋπολογισμό 2.682.926,83 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι αθροιστικά 3.300.000,00 €.
2.             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας, οδός 25ης Μαρτίου 15, στην Πτολεμαΐδα, μέχρι 7-3-2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24633 50110, FAX επικοινωνίας 24633 50110, υπάλληλος για επικοινωνία κ. Αικατερίνη Κυδώνα. Για τεχνικές διευκρινήσεις αρμόδιος υπάλληλος κος Σάββας Νικολιάς, Πολιτικός Μηχανικός, τηλ.  2463027066.
3.             Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12-3-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν 3669/2008.
4.             Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν την 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚ [έως 3η τάξη (εκτός νομού) ή έως 4η τάξη (εντός νομού)], την 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟ  [έως 3η τάξη (εκτός - εντός νομού)] και την 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΜ [έως 3η τάξη (εκτός νομού) ή έως 4η τάξη (εντός νομού)], β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
5.             Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 49.777,75  ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6.             Το έργο είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)  και από Εθνικούς πόρους (αριθ. ενάρ. έργου 2012ΕΠ00580054). Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
7.             Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.   
8.             Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 2.000 ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Εορδαίας (Οικονομική Επιτροπή).


Η Δήμαρχος

Παρασκευή 
Βρυζίδου